ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

van de Skischool en Sport Warth GmbH & Co KG (FN 319489m) - hierna te noemen "Skischool Warth" - met zetel te A-6767 Warth.

1. Algemeen:

Deze AV zijn van toepassing op alle verklaringen van Schischule Warth en op alle juridische transacties met haar contractuele partners, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

2. sluiting van het contract en de prijzen:

Boekingen voor cursussen kunnen rechtstreeks in het kantoor van de skischool worden gedaan, per e-mail, per telefoon, via de online shop, via een betaallink en vele andere portalen. Het contract is echter pas gesloten na schriftelijke bevestiging van de Skischool Warth. Alle aanbiedingen van skischool Warth zijn onder voorbehoud. De respectieve concrete omvang van de diensten vloeit uitsluitend voort uit de schriftelijke opdrachtbevestiging. Mondelinge nevenafspraken zijn alleen bindend in geval van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Schischule Warth. Alle prijzen zijn in euro en - tenzij anders overeengekomen - ook inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. De tarieven zijn gebaseerd op het tariefsysteem "Dynamic Pricing" en de tarieven worden aangeduid met "vanaf" prijzen. De "vanaf" prijzen zijn de best beschikbare prijzen voor vroege boekingen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor alle op het internet of op prijslijsten vermelde prijzen te wijzigen.

 

3. betalingsvoorwaarden:

Tenzij anders overeengekomen, wordt een aanbetaling van 100% van het orderbedrag gedaan na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging. De aanbetaling moet tijdig worden voldaan, zodat deze uiterlijk zeven bankdagen voor aanvang van de cursus op de rekening van de Warth Skischool is bijgeschreven. De eindfactuur voor de betreffende cursus zal na afloop worden uitgereikt. Voor overeenkomsten die rechtstreeks ter plaatse worden gesloten, moet de vergoeding rechtstreeks aan de skileraar of op het kantoor van de skischool worden betaald. Er wordt ook gebruik gemaakt van hedendaagse betaalsystemen via mobiele telefoon, diverse links en andere mogelijkheden. In geval van te late betaling wordt een vertragingsrente van 6% per jaar in rekening gebracht.

Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOOKING op uw creditcardafschrift. Het domein waar u uw betaling invoert en verwerkt is eigendom van en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support@payyo.ch voor alle vragen over uw creditcardbetalingen en terugboekingen.

 

4. wederzijdse rechten en verplichtingen:

De contractpartner is verplicht de skischool Warth naar waarheid en volledig te informeren over zijn vaardigheden en ervaring in het skiën en zelfstandig te zorgen voor een uitrusting die overeenkomt met de stand van de techniek en de externe omstandigheden. Bovendien moet hij/zij de skischool Warth uitvoerig informeren over zijn/haar fysieke mogelijkheden, in het bijzonder zijn/haar gezondheidstoestand en eventuele bestaande kwalen en handicaps. De contractant moet zelfstandig tijdig voor het begin van de cursus zijn ski-uitrusting laten controleren, met name de correcte afstelling van de skibindingen door een gespecialiseerd bedrijf.

De groepsindeling voor skilessen wordt uitgevoerd door de skischool Warth. Indien een groep wordt gereduceerd tot minder dan 4 deelnemers, behouden wij ons het recht voor deze te combineren. Als het door het verschil in vaardigheid niet mogelijk is de groepen te combineren, worden de lestijden ingekort. Als er 4 of meer deelnemers zijn, vinden de cursussen altijd plaats op de normale cursustijden. Als er minder dan 4 deelnemers zijn, worden de cursustijden dienovereenkomstig aangepast: Als er 3 deelnemers zijn, duurt de cursus 3 uur. Als er 2 deelnemers zijn, duurt de cursus 2 uur. Als er maar één deelnemer is, duurt de cursus 1 uur. Door de flexibele organisatie is het mogelijk om meerdere keren van docent te wisselen. Mocht het nodig zijn de indeling van de deelnemer tijdens de cursus te wijzigen, dan moet de contractpartner zich aan deze beslissing houden. Anders heeft Schischule Warth het recht de overeenkomst voortijdig op te zeggen. De contractpartner moet de instructies van skischool Warth opvolgen. Bij voortdurende veronachtzaming van deze instructies heeft Schischule Warth het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Deelname aan cursussen van Schischule Warth onder invloed van alcohol of drugs geeft Schischule Warth eveneens het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. De contractpartner heeft geen recht op restitutie van de gedane betaling in geval van beëindiging van het contract om de genoemde redenen. 5. De contractpartner heeft geen recht op restitutie van de betaling.

 

5. Bepalingen inzake aansprakelijkheid:

In principe is Schischule Warth alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van Schischule Warth en die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. De Warth skischool heeft een passende aansprakelijkheidsverzekering.

 

6. Garantie:

De contractpartner moet zich bij klachten onmiddellijk wenden tot het bureau van de skischool. In geval van verwijtbaar verzuim van deze mededelingsplicht bestaat geen recht op vermindering van het honorarium. Alle vorderingen tegen Schischule Warth moeten uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan ervan schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend.

 

7. Annulering en annuleringskosten:

Terugtrekking uit het contract is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor het begin van de cursus.

Vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus en gedurende de tijd van de geboekte dienst wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Voor annuleringen van geboekte cursussen tot 14 dagen voor aanvang van de cursus worden annuleringskosten van Euro 25,- in rekening gebracht.

Voor gasten/klanten die bij het boeken van de cursus een Flexi Annulering 24 hebben geboekt, geldt een annulering van het contract tot 24 uur voor aanvang van de cursus. Met de Flexi Cancellation geboekt, zijn er geen annuleringskosten bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de cursus.

In geval van annulering van een groepscursus wegens ongeval of ziekte moet een medisch attest van een arts (lid van de Oostenrijkse artsenvereniging en met een minimumbevoegdheid in de algemene geneeskunde) samen met het originele ontvangstbewijs worden voorgelegd om het bedrag minus de administratiekosten terugbetaald te krijgen.

Het te vergoeden bedrag zal worden berekend met inachtneming van de daadwerkelijk reeds verrichte diensten (differentieel bedrag). Voorbeeld: Persoon Snow heeft een 6-daagse cursus gekocht. Aan het einde van de tweede cursusdag blesseert de persoon zich en ontvangt een bevestiging of medisch attest van de arts dat een skiles niet meer is toegestaan. 2 cursusdagen worden in rekening gebracht volgens de tarievenlijst zonder kortingen en het verschil met de betaalde 6-daagse cursus wordt terugbetaald minus de administratiekosten van € 25,-. De cursusprijs is exclusief het gebruik van de liften. De skischool vergoedt geen lesuitval door uitval van kabelbanen en liften of door weersomstandigheden.

 

8. Inhoud van het online-aanbod:

De skischool (hierna de "auteur" genoemd) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld van de auteur.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Alle aanbiedingen van Skischool Warth zijn onder voorbehoud. De respectieve concrete omvang van de diensten vloeit uitsluitend voort uit de schriftelijke opdrachtbevestiging. Mondelinge nevenafspraken zijn alleen bindend in geval van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Schischule Warth. Alle prijzen zijn in euro en - tenzij anders overeengekomen - ook inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

 

9. referenties en links:

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen die pagina's te bekijken.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te bespeuren was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

 

10. Auteursrecht en merkenrecht:

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Met de aankoop van een skischoolticket van de skischool Warth gaat u er ook mee akkoord dat foto's die in het kader van de skischool worden gemaakt, ook voor reclamedoeleinden zoals internet/media en sociale netwerken worden gebruikt.

 

11. Plaats van uitvoering, rechtskeuze en bevoegde rechter:

De plaats van uitvoering is in 6767 Warth. De partijen komen overeen dat het Oostenrijkse recht van toepassing is. Voor alle geschillen in verband met deze contractuele relatie wordt de exclusieve bevoegdheid van de voor Warth bevoegde rechtbank overeengekomen.

 

12. scheidbaarheidclausule:

Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen of van de gehele rechtshandeling. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die de ongeldige bepaling economisch zo dicht mogelijk benadert.