ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

van de Skischool en Sport Warth GmbH & Co KG (FN 319489m) - hierna te noemen "Skischool Warth" - met zetel te A-6767 Warth.

1. Algemeen:

Deze AV zijn van toepassing op alle verklaringen van Schischule Warth en op alle rechtshandelingen met haar contractpartners, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

2. sluiten van het contract en de prijzen:

Boekingen voor cursussen kunnen direct in het skischoolbureau, per e-mail, telefonisch, via de online shop, per betaallink en vele andere portalen worden gedaan. De overeenkomst komt echter pas tot stand na schriftelijke bevestiging door de skischool Warth. Alle aanbiedingen van Schischule Warth zijn vrijblijvend. De concrete omvang van de diensten volgt uitsluitend uit de schriftelijke opdrachtbevestiging. Mondelinge nevenafspraken zijn alleen bindend in geval van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Schischule Warth. Alle prijzen zijn in euro's en - voor zover niet anders overeengekomen - inclusief de wettelijke omzetbelasting. De tarieven zijn gebaseerd op het tariefsysteem "Dynamic Pricing" en de tarieven worden aangeduid met "vanaf" prijzen. De vermelde "vanaf" prijzen zijn de best beschikbare prijzen voor vroege boekingen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om alle op het internet of op prijslijsten vermelde prijzen te wijzigen.

 

3. betalingsvoorwaarden:

Tenzij anders overeengekomen, moet een aanbetaling van 100% van het orderbedrag worden betaald na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging. De aanbetaling moet tijdig worden voldaan, zodat deze uiterlijk zeven bankwerkdagen voor aanvang van de cursus op de rekening van Schischule Warth staat. De eindafrekening van de betreffende cursus volgt na afloop van de cursus. Bij overeenkomsten die direct ter plaatse worden afgesloten, moet het lesgeld rechtstreeks aan de skileraar of in het kantoor van de skischool worden betaald. Er wordt ook gebruik gemaakt van betaling via moderne betalingssystemen via mobiele telefoon, diverse links en andere mogelijkheden. Bij te late betaling wordt een vertragingsrente van 6% per jaar in rekening gebracht. 

Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOOKING op je creditcardafschrift. Het domein waar je je betaling invoert en verwerkt, is eigendom van en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support@payyo.ch voor alle vragen over je creditcardbetalingen en terugboekingen.

 

4. wederzijdse rechten en plichten:

De contractpartner is verplicht de skischool Warth naar waarheid en volledig te informeren over zijn vaardigheden en ski-ervaring en zelfstandig te zorgen voor een uitrusting die overeenkomt met de stand van de techniek en de uiterlijke omstandigheden. Bovendien moet hij de Warth skischool uitvoerig informeren over zijn fysieke mogelijkheden, in het bijzonder zijn gezondheidstoestand en eventuele aandoeningen en handicaps. De contractant moet zelfstandig tijdig voor aanvang van de cursus zijn ski-uitrusting laten controleren, in het bijzonder de skibindingen door een gespecialiseerd bedrijf.

De groepsindeling voor skilessen wordt uitgevoerd door Skischool Warth. Als een groep uit minder dan 4 deelnemers bestaat, behouden wij ons het recht voor de groepen samen te voegen. Als het vanwege het verschil in niveau niet mogelijk is om de groepen samen te voegen, worden de lestijden ingekort. Als er 4 of meer deelnemers zijn, vinden de lessen altijd plaats op de normale lestijden. Bij minder dan 4 deelnemers worden de lestijden aangepast: Als er 3 deelnemers zijn, duurt de cursus 3 uur. Als er 2 deelnemers zijn, duurt de cursus 2 uur. Als er maar één deelnemer is, duurt de cursus 1 uur. Door de flexibele organisatie is het mogelijk om meerdere keren van docent te wisselen. Mocht het nodig zijn om de indeling van de deelnemer tijdens de cursus te veranderen, dan moet de contractpartner zich aan deze beslissing houden. Anders heeft Schischule Warth het recht het contract voortijdig te beëindigen. De contractpartner moet de instructies van Schischule Warth opvolgen. Bij aanhoudende veronachtzaming van deze instructies heeft Schischule Warth het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Deelname aan cursussen van Schischule Warth onder invloed van alcohol of drugs geeft Schischule Warth eveneens het recht tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst. De contractpartner heeft geen recht op restitutie van de gedane betaling in geval van ontbinding van de overeenkomst om bovengenoemde redenen.

 

5. aansprakelijkheidsbepalingen:

Schischule Warth is niet aansprakelijk voor schade die door gasten/klanten in verband met de activiteiten van Schischule Warth wordt veroorzaakt, tenzij deze opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Schischule Warth heeft een passende aansprakelijkheidsverzekering. In het bijzonder aanvaardt Schischule Warth geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade.

Gasten en deelnemers zijn niet door Schischule Warth verzekerd. Het wordt aanbevolen dat elke deelnemer een passende ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afsluit en is de verantwoordelijkheid van elke individuele klant/gast.

 

6. Garantie:

De contractant dient eventuele klachten onverwijld aan het skischoolbureau kenbaar te maken. Bij verwijtbaar verzuim van deze mededelingsplicht bestaat geen aanspraak op vermindering van de vergoeding. Alle aanspraken jegens Schischule Warth moeten uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend.

 

7. Annulering en annuleringskosten:

Terugtrekking uit het contract is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus.

Vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus en gedurende de tijd van de geboekte dienst wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Bij annuleringen van geboekte cursussen minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt een bevestiging afgegeven voor indiening bij de betreffende reisannuleringsverzekering.

In het geval van annulering van een groepscursus als gevolg van een ongeval of ziekte, moet een medische verklaring van een arts (lid van de Oostenrijkse Medische Vereniging en met een minimumbevoegdheid in de algemene geneeskunde) worden overlegd samen met het originele ontvangstbewijs om het bedrag minus de verwerkingskosten te ontvangen in de vorm van een creditnota.

Het bedrag van de creditnota wordt berekend rekening houdend met de werkelijk reeds verleende diensten (verschilbedrag). Voorbeeld: persoon Snow heeft een 6-daagse cursus gekocht. Aan het einde van de tweede cursusdag blesseert de persoon zich en ontvangt een bevestiging of medisch attest van de arts dat een skiles niet meer is toegestaan. Twee cursusdagen worden volgens de tarievenlijst zonder kortingen in rekening gebracht en het verschil met de betaalde 6-daagse cursus minus de administratiekosten van € 25,- wordt als tegoedbon uitgegeven. Het gebruik van de liften is niet bij de cursusprijs inbegrepen. De skischool vergoedt geen lesuitval door uitval van de gondelliften en weersomstandigheden.

 

8. inhoud van het online aanbod:

De skischool (hierna "auteur" genoemd) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld van de auteur.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Alle aanbiedingen van Skischool Warth zijn vrijblijvend. De concrete omvang van de diensten volgt uitsluitend uit de schriftelijke opdrachtbevestiging. Mondelinge nevenafspraken zijn alleen bindend in geval van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Schischule Warth. Alle prijzen zijn in euro's en - voor zover niet anders overeengekomen - inclusief de wettelijke omzetbelasting.

 

9. verwijzingen en links:

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor bijdragen van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

Aansprakelijkheid voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

 

10. auteurs- en merkenrecht:

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit handelsmerk niet door rechten van derden is beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Met de aankoop van een skischoolticket van skischool Warth gaat u er ook mee akkoord dat foto's die in het kader van de skischool zijn gemaakt, ook voor reclamedoeleinden zoals internet/media en sociale netwerken mogen worden gebruikt.

 

11. Plaats van uitvoering, rechtskeuze en bevoegde rechtbank:

De plaats van uitvoering is in 6767 Warth. De partijen komen overeen dat Oostenrijks recht van toepassing is. Voor alle geschillen in verband met deze contractuele relatie wordt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Warth overeengekomen.

 

12. Scheidbaarheidclausule:

Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of op de gehele rechtshandeling. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die de ongeldige bepaling in economische zin zo dicht mogelijk benadert.