ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

van de ski- en Snowboardschool Warth GmbH & Co KG (FN 319489m) – hierna "Skischool Warth" genoemd -, gevestigd in A-6767 Warth.

1. Algemeen:

Voor alle verklaringen van Warth skischool en voor alle rechtshandelingen met diens handelspartners gelden deze algemene voorwaarden en bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Afsluiten van het contract en prijzen:

Cursussen kunnen worden geboekt rechtstreeks in het kantoor van de skischool, via internet, per mail of per telefoon. Een contract komt echter pas tot stand na schriftelijke bevestiging door skischool Warth. De aanbiedingen van skischool Warth zijn niet-bindend. De concrete omvang van de te leveren prestaties wordt uitsluitend bepaald door de schriftelijke bevestiging van de bestelling. Mondelinge afspraken gelden alleen in het geval van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de skischool Warth. Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief BTW - tenzij anders overeengekomen-. De wijziging van op het internet of in prijslijsten opgegeven prijzen blijft uitdrukkelijk voorbehouden. 

3. Betalingsvoorwaarden:

Indien niet anders is overeengekomen moet het volledige bedrag van de bestelling worden gestort na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging. De betaling moet tijdig gebeuren, zodat die ten minste drie werkdagen vóór het begin van de cursus op de rekening van skischool Warth Skischool verschijnt. De definitieve afrekening van de cursus vindt plaats op het einde van de cursus. Voor contracten die direct ter plaatse worden gesloten, moet het desbetreffend bedrag rechtstreeks aan de skileraar of op het kantoor van de skischool worden betaald. Bij laattijdige betalingen wordt een achterstandsrente van 6 % op jaarbasis aangerekend. 

Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOEKING op uw creditcardafschrift. Het domein waarin u uw betaling invoert en verwerkt, is eigendom van TREKKSOFT en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support@payyo.ch voor alle vragen over uw creditcardbetalingen en terugboekingen.

4. Wederzijdse rechten en verplichtingen

De contractpartner is verplicht om skischool Warth naar waarheid en volledig te informeren over zijn vaardigheden en ervaring in het skiën, en om zelfstandig zorg te dragen voor de uitrusting die in overeenstemming is met de omstandigheden en de stand van de techniek. Bovendien moet hij skischool Warth omstandig informeren over zijn fysieke capaciteiten, in het bijzonder over zijn gezondheidstoestand, alsmede de eventueel bestaande medische aandoeningen en beperkingen. De contractpartner moet zijn ski-uitrusting zelf vóór het begin van de cursus controleren, in het bijzonder moet hij de correcte instelling van de skibindingen door een specialist laten uitvoeren. 

De indeling in groepen bij skicursussen gebeurt door skischool Warth. Wanneer er in een groep minder dan 4 deelnemers overblijven, behouden wij ons het recht voor om groepen te combineren of het aantal lesuren te verminderen. Herhaald wisselen van skileraren is, als gevolg van de flexibele organisatie, mogelijk. Wanneer de deelnemer tijdens de cursus in een andere groep moet worden ingedeeld, moet hij deze beslissing opvolgen. Wanneer hij dat niet doet, heeft skischool Warth het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. De contractpartner moet de instructies van skischool Warth naleven. De hardnekkige veronachtzaming van deze instructies geeft skischool Warth het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen. De deelname aan de cursussen van skischool Warth onder invloed van alcohol of drugs geeft skischool Warth ook het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. De contractpartner is in geval van ontbinding van de overeenkomst omwille van bovenvermelde redenen niet gerechtigd tot een terugbetaling van de betaalde vergoeding. 

5. Aansprakelijkheidsbepalingen:

Principieel is de skischool Warth enkel aansprakelijk voor schade die rechtstreeks is gekoppeld aan de activiteiten van skischool Warth en die opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt. De skischool Warth beschikt over een overeenkomstige aansprakelijkheidsverzekering. 

6. Garantie:

De contractpartner moet eventuele klachten onmiddellijk aan het kantoor van de skischool melden. Bij schuldig verzuim van deze verplichting heeft de contractpartner geen recht op een vermindering van de vergoeding. Alle mogelijke claims tegen de skischool Warth moeten uiterlijk binnen vier weken na hun ontstaan schriftelijk en met een passende rechtvaardiging geldend worden gemaakt. 

7. Annulering en annuleringskosten:

Terugtrekking uit het contract is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor het begin van de cursus.
Vanaf 14 dagen voor aanvang, of gedurende de tijd van de geboekte dienst, wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
Voor annuleringen van online geboekte cursussen, betalingen per betaallink of creditcards worden annuleringskosten van Euro 25,- in rekening gebracht.
In geval van annulering wegens ongeval moet een medisch attest van een plaatselijke arts worden voorgelegd samen met het originele ontvangstbewijs om de terugbetaling te verkrijgen.
Bij de berekening van het terug te betalen bedrag wordt rekening gehouden met de daadwerkelijk reeds verleende diensten (differentieel bedrag).
De cursusprijs is exclusief het gebruik van de liften. De skischool geeft geen vergoeding voor lestijden die worden geannuleerd wegens storingen van de kabelbaanliften en weersomstandigheden.

8. Inhoud van het online aanbod:

De skischool/skiverhuur (hierna "auteur" genoemd) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de actuele staat, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn per definitie uitgesloten, tenzij tegen de auteur opzet of grove nalatigheid kan worden bewezen .

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

De aanbiedingen van skischool Warth zijn niet-bindend. De concrete omvang van de te leveren prestaties wordt uitsluitend bepaald door de schriftelijke bevestiging van de bestelling. Mondelinge afspraken gelden alleen in het geval van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de skischool Warth. Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief BTW - tenzij anders overeengekomen-.

9. Verwijzingen en links:

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou de aansprakelijkheid alleen in het geval van kracht zijn, wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft genomen en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn, om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het maken van de link, geen illegale inhoud op de gekoppelde sites is geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen evenals voor de externe ingevoerde informatie in gastenboeken, discussieforums, en mailinglijsten die door de auteur zijn gemaakt.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.

10. Auteurs- en merkenrecht:

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.

Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de sites. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Met de aankoop van een skischoolkaart van skischool Warth aanvaardt u tevens dat foto's die zijn gemaakt in het kader van de skischool voor promotionele doeleinden zoals internet/media en Social Media mogen worden gebruikt.

11. Plaats van uitvoering, rechtskeuze en bevoegde rechtbank:

De plaats van uitvoering bevindt zich in 6767 Warth. De partijen komen de toepassing van de Oostenrijkse wetgeving overeen. Voor alle geschillen die ontstaan in verband met deze overeenkomst wordt de exclusieve bevoegdheid van de voor Warth feitelijk bevoegde rechtbank overeengekomen. 

12. Salvatorische clausule:

Wanneer afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, alsmede die van de volledige rechtshandeling. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een soortgelijke bepaling die economisch het dichtst bij de ongeldige bepaling komt.